สีประจำโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
แผนผังโรงเรียน
 
 
 


คลิกภาพเพื่อขยาย

ข่าวการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
Tel. 056-792-132 (ธุรการ), 056-792-139 (วิชาการ), 056-792-131 (บุคคล), 056-792-133 (บริหารทั่วไป), 056-792-134 (การเงิน), 056-792-130 (พัสดุ)
E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th