นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
นายสรสิช   เเขวงเเข่งขัน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวณัฏฐ์ธนัน  รำเจริญ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายสมชาย   ศรีฉ่ำพันธ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายภูเบศร์ ปิ่นเเก้ว
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

 

 

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th