นางอรพิมพ์ พรหมชุลี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
นางพชรมน รัตนมณี
นายสมภพ บุญเที่ยงตรง
นางสาวสุปราณีสุนทรสุริยวงศ์
นางสุระพี อาคมคง
นางเยาวลักษณ์  สามา
นายไพรัช ปัดชาเขียว
นางสาวณัฐมล ภู่สิงห์
นางรจนา ทองดี
นางสาววรรณพร เหล่ามงคล
     
     

 

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th