นางสาวนวลลออ น้อยกรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
นางสาวสุปราณีสุนทรสุริยวงศ์
นางพชรมน รัตนมณี
นายสมภพ บุญเที่ยงตรง
นายระลึก ซ้ายหนองขาม
นายภูเบศร์ ปิ่นแก้ว
นางอรพิมพ์ พรหมชุลี
นางสุระพี อาคมคง
นางนวลนุช จันทรพิทักษ์
นางเยาวลักษณ์  สามา
     
     

 

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th