โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ เป็นสถานศึกษาที่พัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานการศึกษา ควบคู่คุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทียบเคียงมาตรฐานสากล           ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน พัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีศักยภาพเป็นพลโลก ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลกระจายอำนาจการบริหารเน้นการมีส่วนร่วม
ด้วยระบบคุณภาพ


          1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก
          2. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
          3. สถานศึกษามีความเพียบพร้อมในการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
          4. ระบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วย ICT
          5. สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้


          1. ปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทียบเคียงมาตรฐานสากล
          2. เร่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา ให้มีมาตรบานการศึกษา มีศักยภาพเป็นพลโลก
          3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
          4. สร้างความตระหนักในการอยู่ร่วมกันตามวิถีประชาธิปไตย
          5. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ร่วมพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม
          6. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารในระบบการบริหารและระบบการเรียนการสอน
          7. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th