เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ
ผลงาน/นวัตกรรม/วิจัย
Download
1
Best Pratice ประเสริฐโมเดล SPC-NDCA 
2
ห้องเรียนออนไลน์ By ครูก้อย >>  คลิกเพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์
 
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
ชุดที่ 1
ระบบย่อยอาหาร
ชุดที่ 2
ระบบหมุนเวียนเลือด
ชุดที่ 3
ระบบหายใจ
ชุดที่ 4
ระบบขับถ่าย
ชุดที่ 5
ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม
ชุดที่ 6
ระบบสืบพันธุ์

 

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th