นายมาโนช  ทัตเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
นางคำพัน    หินเเก้ว
นายอนุพงษ์   สีสัตย์ซื่อ
นางวิริยา   รินลา

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th