นายอนุพงษ์ สีสัตย์ซื่อ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
นายมาโนช ทัตเศษ
นายสมชาย เที่ยงดี

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th