ลิงค์ข้อมูลมหาวิทยาลัย

     

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ Website
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย www.ricr.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.cmru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ www.uru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 202.29.15.3/index.html
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ www.nsru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม www.psru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ www.ripb.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคราม www.rmu.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย www.lru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร www.snru.ac.th
 มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏอุดรธานี www.udru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ www.riks.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม www.rinkp.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา www.nrru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ www.ribr.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.srru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี www.riubon.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ www.ricp.org
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด www.reru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ www.sskru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ www.rirc.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี www.rits.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา www.aru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ www.vru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี www.rb.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี www.kru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม www.npru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี www.rajabhat.edu
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง www.rimc.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช www.rint.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต www.riphuket.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา www.yru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.riska.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี www.sru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม www.chandra.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี www.dru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา www.bsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร www.pnru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต www.dusit.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.riss.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา www.rich.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th