นายพิพัฒณ์พล เนตรทิพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
นางสาวสมรัศมิ์ สายทอง
นางสุกัญญา จุมพรม
นางผุสดี กินขุนทด
นางรวีวรรณ โชคชัยชีวากร
นางสาวภัคธีมา แก้วยม
นางสาวอัจฉรา  ฉ่ำมณี
นางกมลรัตน์ จันทร์น้อย
นายวิเชียร สุทธิหลวง
นายกิตติ เขตจตุรัส
นายต่อลาภ  สำเภา
 
นางสาวนิลุบล    สาระ
นางวิมลรัตน์  รูปแก้ว
นางสาวพิชญานินท์ บัวอุไร นางสาวทิพธิพร ห่วงยา  

 

นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์
หัวหน้าสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

   
นางอรอุมา ลักษณะทอง
นางสาววรัตม์ฐนัน
มีชาญเชี่ยว
นายชัชวานนท์ สงคราม
นางสาวปนัดดา   กองมนต์ นายโสภณ ท้วมโชติ
นางสาวสิรินันท์ ขันยศ

นางสาวรจนา พงษ์พรรณา

 

   

 

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th