นายพิพัฒณ์พล เนตรทิพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
นางผุสดี กินขุนทด
นางรวีวรรณ โชคชัยชีวากร
นางลดาวัลย์ ใจเพชร
นางกมลรัตน์ จันทร์น้อย
นายวิเชียร สุทธิหลวง
นางกนกนิษฐ์ ยูงทอง
นายกิตติ เขตจตุรัส
นางสาวภัคธีมา แก้วยม
นางสาวสมรัศมิ์ สายทอง
นางสุกัญญา จุมพรม
นางสาวอัจฉรา  ฉ่ำมณี
นายต่อลาภ  สำเภา
นางวิมลรัตน์  รูปแก้ว นางสาวนิลุบล    สาระ นายณัฐกานต์ เพชรนิล
 
นางสาววรัตม์ฐนัน
มีชาญเชี่ยว
นางสาวปนัดดา   กองมนต์ นางสาวพัชราภรณ์ กาละศรี  

 

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th