นางอรอุมา ลักษณะทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
นายเสกสรรค์ หินแก้ว
นายสถิตย์ ชมชื่น
นางนุชนารถ  ดำรงศิริ
นางพรทิพย์  อ่อนท้วม
นายสาคร เป้าใจสุข
นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์
นายณัฐกานต์ เพชรนิล
นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์
นายชัชวานนท์   สงคราม
นางสุภัสสร กันโรคา
 
นางสาวปนัดดา   กองมนต
นางกชณิภา สินทรัพย์  

 

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th