นางอรอุมา ลักษณะทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
นายเสกสรรค์ หินแก้ว
นายสถิตย์ ชมชื่น
นางนุชนารถ  ดำรงศิริ
นางพรทิพย์  อ่อนท้วม
นายสาคร เป้าใจสุข
นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์
นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์
นายชัชวานนท์   สงคราม
นางสาววรัตม์ฐนัน มีชาญเชี่ยว
นางสุภัสสร กันโรคา
 
นางกชณิภา สินทรัพย์

 

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th