นายเสกสรรค์ หินแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
นายสถิตย์ ชมชื่น
นางพรทิพย์  อ่อนท้วม
นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์
นางสุภัสสร กันโรคา
นางกชณิภา สินทรัพย
นางสาวสิรินันท์ ขันยศ

 

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th