ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ปี พ.ศ.
1
นายนิวัติ ม่วงเล็ก
ครูใหญ่
2509-2520
2
นายกุล นิลแพทย์
รักษาการอาจารย์ใหญ่
2520-2520
3
นายเสนาะ ภักดี
อาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการ
2520-2526
4
นายวันชัย สุวรรณชื่น
ผู้อำนวยการ
2526-2526
5
นายจุฬา ทารักษา
ผู้อำนวยการ
2526-2532
6
นายพิสิฐ คงเมือง
ผู้อำนวยการ
2532-2534
7
นายปิ่น ผลสุข
ผู้อำนวยการ
2534-2537
8
นายประสิทธิ์ อุทยานวิทยา
ผู้อำนวยการ
2537-2541
9
นายสมจิต ชุนดี
ผู้อำนวยการ
2541-2542
10
นายนิโรธ ป้อมเมฆี
ผู้อำนวยการ
2542-2544
11
นายบุญส่ง ชุนแจ่ม
ผู้อำนวยการ
2544-2555
12
นายประเสริฐ ชำนาญพันธ์
ผู้อำนวยการ
2555-2559
13
นายประทิน เหลืองทอง
ผู้อำนวยการ
2559-2562
14
นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ
ผู้อำนวยการ
2562-ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40   
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th