ที่ตั้ง : โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  290   หมู่ที่  13  ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี   จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130


            

โทรศัพท์ :
056-792132       
โทรสาร :
056-792132
E-mail : niyomsilp@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th