ผลการสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา(โควตา) ปีการศึกษา 2557
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

1.น.ส.พรสุดา ขยันทำ คณะอักษรศาสตร์
2.น.ส.พรรณภา โสภาค คณะเศรษฐศาสตร์
3.น.ส.สุรัศมิ์พรรณ ตะกรุดเก่า ผู้ช่วยทันตแพทย์
4.น.ส.กัญญารัตน์ แก้วกลางดอน ผู้ช่วยทันตแพทย์
5.น.ส.จริยพรรณ พันธ์สมตน ผู้ช่วยทันตแพทย์

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

1.นายสุชาติ วรสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.น.ส.นารถณัฎฐา ช่างเจริญ คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

1.น.ส.นารถณัฎฐา ช่างเจริญ คณะวิทยาศาสตร์
2.น.ส.ชนัญญา บัวใหญ่ คณะบัญชี
3.น.ส.สุวรรณา ขุนปิ่น คณะนิติศาสตร์
4.น.ส.ประภาศิริ พวงเพชร คณะสาธารณสุขศาสตร์

 
มหาวิทยาลัยพะเยา  

1.นายเอกรินทร์ เกสร คณะศึกษาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.นายสมเกียรติ มะลิวัลย์ คณะศึกษาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3.นายศักดิ์ดา ประจิตร คณะศึกษาศาสตร์-ฟิสิกส์
4.น.ส.จริยพรรณ พันธ์สมตน คณะสาธารณสุขศาสตร์
5.น.ส.สุรัศมิ์พรรณ ตะกรุดเก่า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
6.น.ส.ภมรรัตน์ กรุดธูป คณะวิทยาศาสตร์การแพทย

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1.น.ส.พรรณภา โสภาค คณะเศรษฐศาสตร์
2.น.ส.สุวรรณา ขุนปิ่น คณะเศรษฐศาสตร์(ตรีควบโท)

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

น.ส.สิญาพร ธรรมกุล คณะบริหารธุรกิจ

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  

1.น.ส.พรรณภา โสภาค คณะเศรษฐศาสตร์
2.นายสิริวัฒน์ ชายฮวด คณะเศรษฐศาสตร์
3.น.ส.แสงอรุณ ตะเฆ่ทอง คณะครุศาสตร

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

1.น.ส.แสงอรุณ ตะเฆ่ทอง คณะครุศาสตร์
2.น.ส.พรรณภา โสภาค คณะเศรษฐศาสตร์
3.น.ส.สุรัศมิ์พรรณ ตะกรุดเก่า คณะวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

1.น.ส.กนกวรรณ ดอนจอมไพร คณะวิทยาการจัดการ
2.น.ส.สุปรีญา โค่นบ่อรัง คณะวิทยาการจัดการ
3.น.ส.ภัทรา ชาพรมมา คณะบัญชี
4.นายสิริวัฒน์ ชายฮวด คณะวิทยาศาสตร์
5.น.ส.ปนิดา แสงจันดา คณะวิทยาศาสตร์

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

1.น.ส.มนชญา ประมูลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ (อังกฤษ)
2.น.ส.วัชราพร เรืองจาม คณะมนุษยศาสตร์ (อังกฤษ)
3.นายทัตเทพ ปานสูงเนิน คณะบริหารธุรกิจ(ท่องเที่ยว)
4.นายธัชกร วารีศรี คณะนิติศาสตร์
5.น.ส.แสงเดือน สวัสดี คณะวิทยาการจัดการ

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  

1.น.ส.แสงอรุณ ตะเฆ่ทอง คณะครุศาสตร์
2.น.ส.สุภาพร แก้วเจริญศรี คณะบัญชี
3.น.ส.กัญญารัตน์ แก้วกลางดอน คณะวิทยาการจัดการ

 
สถาบันการบินพลเรือน  

นายภานุวัฒน์ ศิลพร

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

1.น.ส.ศรัณยา ปานทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ
2.น.ส.จิราวรรณ วันทอง คณะเทคโนโลยีการผลิตพืช
3.นายวัชรพล สิงห์ป้อง คณะเทคโนโลยีการผลิตพืช
4.น.ส.อมรรัตน์ แผ่นทอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.น.ส.กรรณิการ์ โอสถานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6.น.ส.กานติมา โพธิ์ทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
7.น.ส.ญานิศา ทองบุญเล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

1.นายกฤษณ์ นาคจำนงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.น.ส.วริสรา แคนดา คณะบริหารธุรกิจ
3.น.ส.ภัทรา ชาพรหมมา คณะเศรษฐศาสตร์
4.นายจักรพันธ์ คำหารพล คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.น.ส.ศรัณย์พร แขวงแข่งขัน คณะครุศาสตร์
6.นายภานุวัฒน์ ศิวพร คณะสาธารณสุขศาสตร์
7.น.ส.สุวรรณา ขุนปิ่น คณะนิติศาสตร์
8.น.ส.สุธาทิพย์ วงศ์พันธุ์เสือ คณะวิทยาศาสตร์
9.น.ส.ปรียาภรณ์ เยาวนารถ คณะศึกษาศาสตร์
10.น.ส.ปภัสนันท์ คชรักษ์ คณะศิลปะศาสตร

 
ที่มา : งานแนะแนว  

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th