การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

      
        >> ข้อมูลพื้นฐาน
         
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
          O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
          O3 : อำนาจหน้าที่
          O4 : แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
          O5 : ข้อมูลการติดต่อ
          O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
       
        >> การประชาสัมพันธ์
         
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

        >> การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
         
O8 : Q&A
          O9 : Social Network
                 (Facebook โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ , Facebook สภานักเรียนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์)

        >> การบริหารงาน การดำเนินงาน
         
O10 : แผนดำเนินงานประจำปี
          O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
          O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

        >> การปฏิบัติงาน
         
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

        >> การให้บริการ
          O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
          O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
          O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
          O17 : E-Service

        >> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
          O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
        
        >> การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
          O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
          O23 : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
          O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
        
        >> การบริหารเเละการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          O27 : หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          O28 : รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

        >> การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
          O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
          O30 : ช่องทางการเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
          O31 : ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี

        >> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
          O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

        >> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
       
        >> การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
          O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
          O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

        >> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
          O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

        >> แผนป้องกันการทุจริต
          O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
          O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
          O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
       
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th