นายไพโรจน์ ผิวเณร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
นายสมาน   ทวีผล
นายปิยะพงษ์  เอมรุญ
นางอภิญญา   พรมรักษา
นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอด
นางสาวอรัญญา ทุริดไธสง

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th