นายพิพัฒน์ ตันติพันธ์พิพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
นายไพโรจน์   ผิวเณร
นายสมาน   ทวีผล
นายปิยะพงษ์  เอมรุญ
นางอภิญญา   พรมรักษา
นางสาวอรัญญา ทุริดไธสง
นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอด

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th