ประจำปีการศึกษา 2555 - 2559

1. นายเกรียงศักดิ์
2. นายดิลก       
3. นายสุรัตน์ 
4. นางสมพงษ์  
5. นายประหลาน  
6. นางปราณี  
7. นางประภาพรรณ   
8. นางเสาวนีย์ 
9. ว่าที่ ร.ต.สายัณห์ 
10. ด.ต.วัฒนพงษ์ 
11. นางจิราพร  
12. นายอภิสิทธิ์
13. พระมหาถาวร  
14. พระอธิการแมน 
15. นายประเสริฐ์
พิชิตกวิน
ประทุมทอง
อานพรหม
ทัตเศษ
ทัตเศษ
คำภาษา
พูลสวัสดิ์
ไชยจารีย์
ชาวไร่
เกิดพูล
เตชะวรรณเศรษฐ์
เฉลิมบุญ
ถาวรเมธี
เตชธมฺโม
ชำนาญพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้เเทนศิษย์เก่า
ผู้เเทนองค์กรชุมชน
ผู้เเทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้เเทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th