นางอำภวัล ไชยทา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
นางเบญจมาศ สุขเจริญ
นางสาธร ธูปพุฒซา
นายสุรัตน์  เเซงศรีนวล
นางวรากร น่วมถนอม
นายชาญณรงค์ บุญจิตร
นายธมกร ยาหลง
นางสาวสุมาลี คำสว่าง

นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหา

   

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th