นางนิรามัย โยชุ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
นางเบญจมาศ สุขเจริญ
นางอำภวัล ไชยทา
นางสาธร ธูปพุฒซา
นายชาญณรงค์ บุญจิตร
นางวรากร น่วมถนอม
นายธมกร ยาหลง
นายสุรัตน์  เเซงศรีนวล

นางสาวทิพวรรณ
เพชรกันหา

   

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th