นางสาวปิยพร    ยะตัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
นางปิยกมล  กงจีน
นางคำพรอย สุวรรณรอ
นางรมณ ชมชื่น
นางปาลิกา   ทัตเศษ
นางประภาพรรณ ชอดริ
นายสมชัย  เต็งวงศ์เดิม
นางสุนันทา ปิ่นแก้ว
นางสมฤดี    สุทธหลวง
นางวนัสยา ยิ้มน้อย
นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อย
นางสาวมณธิชา สิทธิยศ
นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี
Mr. Sachit   Karki
Mr. Dale John Caddy
MissWei Yinjie
 
   
MissFan Yirui
   

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th