นางสาวปิยพร    ยะตัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
นางรมณ ชมชื่น
นางประภาพรรณ ชอดริ
นางปาลิกา   ทัตเศษ
นางวนัสยา ยิ้มน้อย
นางสุนันทา ปิ่นแก้ว
นางสมฤดี    สุทธหลวง
นางอนงนาฏ พรมดี
นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมด
นางสาวศรัณย์พร แขวงแข่งขัน
นางสาวรัตติกาล บัวระพา
นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อย
นางสาวมณธิชา สิทธิยศ
นางสาวมณีรัตน์ อินดี
นางสาวศจีพันธ์ เตมะ
Mr.Africano, Kim Osboken
 
   
Miss Princess Rellon
   

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th