นางสาวปิยพร    ยะตัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
นางรมณ ชมชื่น
นางปาลิกา   ทัตเศษ
นางสุนันทา ปิ่นแก้ว
นางสมฤดี    สุทธหลวง
นางประภาพรรณ ชอดริ
นางวนัสยา ยิ้มน้อย
นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อย
นางสาวมณธิชา สิทธิยศ
นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี
นางสาวศรัณย์พร แขวงแข่งขัน
Miss Jin Jin
Miss Jiang Fuqin
Mr.Africano, Kim Osboken
Miss Alonda Garza
 
 
   
   

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th