นายชาญวิทย์ สุวรรณรอ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
นางณอริญ แหวนหล่อ
นางสุภาพ สีไพสน
นางปคุณาณัช ทองแจ่ม
นางสุจิตรา จันกวด
นางสาวมะลิสา สุธารัตน์
นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอก
นางสาววิริญญา ฝางแก้ว
นางสาวสิฏฐารัตน์ ขันทอง
นางสาวรัตนา    ศุขกลิ่น
 
     
     

 

 

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th