นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
นางปคุณาณัช ทองแจ่ม
นางสุจิตรา จันกวด
นางสาวมะลิสา สุธารัตน์
นางกนกวรรณ บัวเทศ
นางสาววรรณิษา สีโถ
นางสาวภัทร์ธีรา วงษาวด
นายชัยภัค เทียนทอง
นางสาวภัทรศรี เชยชอบ
นายกฤษฏ์ไกรวิทญ์ จันทรรัตน
 
     
     

 

 

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th