โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์เป็นโรงเรียนของรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา (มีทั้งนักเรียนชายเเละหญิง)ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2509  โดยนายสุนันท์ นิยมศิลป์ คหบดีชาววิเชียรบุรีบริจาคที่ดินจำนวน 19 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา ให้ก่อสร้างโรงเรียน ฉะนั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล  จึงตั้งชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์" มาจนทุกวันนี้

 •   เริ่มทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2509 โดยมี นายวัชระ โพธิ์รัศมี ศึกษาธิการอำเภอวิเชียรบุรีทำการแทนครูใหญ่ และ นางทัศนี เกียรติณรงค์ ครูโรงเรียนวิเชียรบุรี ทำหน้าที่ครูประจำชั้น มีนักเรียนรุ่นเเรก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียน 14 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 6 คน 

 • วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2509  กรมสามัญศึกษา  แต่งตั้งให้ นายนิวัติ ม่วงเล็ก ครูโทโรงเรียนเพชรพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ปีการศึกษา 2516 กรมศึกษาธิการยกฐานะโรงเรียนให้ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

 • ปีการศึกษา 2519 กรมศึกษาธิการได้มีคำสั่งยุบโรงเรียนวิเชียรบุรี กองการประถมศึกษาและโอนบุคลากร ตลอดจนอาคารสถานที่ทั้งหมดเป็นโรงเรียนเดียว กันกับโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

 • วันที่ 16 ตุลากคม 2519 นายนิวัติ ม่วงเล็ก อาจารย์ใหญ่ได้ถึงแก่กรรม จังหวัดได้แต่งตั้ง นายกุล นิลแพทย์ ตำแหนงอาจารย์ 1 รักษาการแทนในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

 • วันที่ 1 กรกฏาคม 2520 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายเสนาะ ภักดี ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนชนแดนมารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ในเวลาต่อมา

 • ปีการศึกษา 2522 กระทรวงศึกษาประกาศให้เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ปีการศึกษา 2522 กรมสามัญศึกษายกระดับโรงเรียนให้ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและ นายเสนาะ ภักดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

 • ปีการศึกษา 2526 นายเสนาะ ภักดี ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาขั้นมหาบัณฑิตที่ ม.ศว.พิษณุโลก ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายจุฬา ทารักษา ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์มา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2526

 • ปีการศึกษา 2528 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายจุฬา ทารักษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2528

 • ปีการศึกษา 2532 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายพิสิฐ คงเมือง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

 • ปีการศึกษา 2534 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายปิ่น ผลสุข ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

 • ปีการศึกษา 2537 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ อุทยานวิทยา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

 • ปีการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสมจิต ชุนดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

 • ปีการศึกษา 2542 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายนิโรธ ป้อมเมฆี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

 • ปีการศึกษา 2544 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายบุญส่ง ชุนแจ่ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จนถึงปีการศึกษา 2554

 • ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายประเสริฐ ชำนาญพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายประทิน เหลืองทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จนถึงปัจจุบัน
 •  

   

  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์   
  Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th