ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1/1-1/6
4/1-4/8
2/1-2/6
5/1-5/8
3/1-3/6
6/1-6/8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
                 
 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th