เอกสารกลุ่มงานบริหารบุคคล  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
   
    1. เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว 

    2. เอกสารครูผู้ทรงคุณค่า

    3. แบบขออนุญาตไปราชการ

    4. แบบขอมีบัตรประจำตัว

    5. แบบหนังสือขอลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว

ุ    6. แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง

    7. แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

    8. แบบประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง

    9. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

   10. หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

   11. ใบลากิจ ลาป่วย

   12. การประเมินความพร้อมเเละพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

   13. บันทึกข้อความขอสับเปลี่ยนเวรยาม

   14. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) .doc .pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th