ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ เเละเลขที่นั่งสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 (รอบปกติ)

- ประกาศเพิ่มเติม

- ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 (ม.1), (ม.4)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลด)

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องที่ 1, ห้องที่ 2, ห้องที่ 3, ห้องที่ 4, ห้องที่ 5, ห้องที่ 6, ห้องที่ 7, ห้องที่ 8, ห้องที่ 9

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องที่ 1, ห้องที่ 2, ห้องที่ 3, ห้องที่ 4, ห้องที่ 5, ห้องที่ 6, ห้องที่ 7, ห้องที่ 8, ห้องที่ 9,ห้องที่ 11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อ
โครงการหลักสูตรพิเศษเพื่อการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ (SEM)
ปีการศึกษา 2562

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ)

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4
โครงการหลักสูตรพิเศษเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เเละคณิตศาสตร์ (SEM)

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ)

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ)

 

>> คำสั่งรับสมัครนักเรียนโครงการหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เเละคณิตศาสตร์

  - โครงการหลักสูตรพิเศษเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เเละคณิตศาสตร์ (SEM)  

 

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th