เอกสารกลุ่มงานบริหารงบประมาณ  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

   
   งานสำนักงานเเละเเผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

        1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผน .pdf .doc 

        2. ยุทธศาสตร์แผนการปฏิบัติราชการ สพฐ.

   
     3. ตัวอย่างการเขียนโครงการ .pdf .xlsx   

        4. แบบฟอร์มโครงการ .doc .pdf

        5. แบบรายงานโครงการ  .doc .pdf

6. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  (คลิกที่นี่เพื่อดู)

 

   งานการเงิน

        1. รายงานการเดินทาง .doc .pdf

        2. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ .doc .pdf

        3. ใบรับรองเเทนใบเสร็จรับเงิน .doc .pdf

        4. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ .doc .pdf

        5. สัญญาการยืมเงิน .doc .pdf

        6. ใบสำคัญรับเงิน .doc .pdf

        7. ใบรับรองการเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย .doc .pdf

        8. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร .doc .pdf

        9. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล .doc .pdf

        10. ใบขออนุญาตเดินทางไปราชการ .doc .pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th