เอกสารกลุ่มงานบริหารงบประมาณ  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

   
   งานสำนักงานเเละเเผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

        1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผน .doc 

            บันทึกข้อความขออนุมัติแผน .pdf

        2. แบบฟอร์มโครงการใหม่ .doc

   
         แบบฟอร์มโครงการใหม่ .pdf

        3. แบบสรุปผลการดำเนินงาน .doc

            แบบสรุปผลการดำเนินงาน .pdf

   งานการเงิน

        1. รายงานการเดินทาง .doc .pdf

        2. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ .doc .pdf

        3. ใบรับรองเเทนใบเสร็จรับเงิน .doc .pdf

        4. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ .doc .pdf

        5. สัญญาการยืมเงิน .doc .pdf

        6. ใบสำคัญรับเงิน .doc .pdf

        7. ใบรับรองการเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย .doc .pdf

        8. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร .doc .pdf

        9. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล .doc .pdf

        10. ใบขออนุญาตเดินทางไปราชการ .doc .pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th