เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

   


  งานทะเบียน
   
         - ใบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560

         - ใบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

         - ใบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562

      
  - ข้อมูลนักเรียน

         - ข้อมูลคร

  งานผลิตเเละพัฒนาเเบบทดสอบ

         - รูปแบบหัวแบบทดสอบของโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

 
งานตารางสอน

         - ตารางเรียนนักเรียน

         - ตารางสอน

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา

         - เอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง  (T-SAR)  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

         - เอกสารรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
           (Research and Knowledge Formation)

 
งานพัฒนาหลักสูตร

         - แบบเสนอขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้

         - แบบบันทึกโครงการสอน 

         - แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม

         - ตัวอย่างการทำหลักสูตรในชั้นเรียน

         - ตัวอย่างหลักสูตรเสริมสร้างความเข้มเเข็งในการสร้างเครื่องมือวัด
           เเละประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรเเกนกลางฯ 2551

         - ตัวอย่างการทำ PLC

         - ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

  งานวัดผลเเละประเมินผลนักเรียน

         - เอกสาร ปพ.5

         - เอกสารเเละตัวอย่างข้อสอบ PISA

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

         - แบบสำรวจความต้องการเปิดชุมนุม

         - แบบเช็คชื่อ ผลสอบ และสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2562

         - ปฏิทินกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2562

         - รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2562

         - แผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

         - คำชี้เเจงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

         - กิจกรรมเพื่อสังคมเเละสาธารณประโยชน์

        
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th