เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

   


  งานทะเบียน
   
         - ใบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560

         - ใบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

      
  - ข้อมูลนักเรียน

         -  ข้อมูลคร

  งานผลิตเเละพัฒนาเเบบทดสอบ

         - รูปแบบหัวแบบทดสอบของโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

 
งานตารางสอน

         - ตารางเรียนนักเรียน

         - ตารางสอน

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา

         - เอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง  (T-SAR)  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

         - เอกสารรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
           (Research and Knowledge Formation)

 
งานพัฒนาหลักสูตร

         - โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         - ปกโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

         - ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจำภาคเรียน

  งานวัดผลเเละประเมินผลนักเรียน

         - เอกสาร ปพ.5

         - เอกสารเเละตัวอย่างข้อสอบ PISA

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

         - แบบสำรวจความต้องการเปิดชุมนุม

         - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

         - รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม

         - แบบสำรวจการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

         - กิจกรรมเพื่อสังคมเเละสาธารณประโยชน์

        
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th