เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
 
  งานอนามัย
  
       งานประกันชีวิตกลุ่มนักเรียน  ปีการศึกษา 2560

  งานคะเเนนความประพฤตินักเรียน
  
       แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายเเละบุคลิกภาพนักเรียน

       ใบลานักเรียน

  งานห้องเรียนสีขาว
  
       แบบรายงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว

       ตัวอย่างแบบรายงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว

  งานเยี่ยมบ้านนักเรียน
  
       แบบสรุปคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th